Използвайки http://orgasmmarket.com се счита , че приемате и сте съгласни с описаните по-долу Общи условия. В случай, че не приемате тези общи условия или не сте над 18 години, моля, не използвайте orgasmmarket.com за покупки.

Настоящите общи условия регламентират условията и реда за ползване, както и условията за онлайн търговия през уеб сайта http://orgasmmarket.com, наричан „уеб сайта”, собственост на SD-Treiding 2012 Ltd., ЕИК 202372268 наричан за краткост „Продавач” и всяко физическо или юридическо лице, посещаващо или ползващо уеб сайта за извършване на поръчки за закупуване на стоки, наричано за краткост „Потребител”. 

 

Предмет

Уеб сайтът предоставя на потребителя информация за продукти и възможност да закупува предлаганите в онлайн магазина стоки след регистрация чрез отправяне на заявка и заплащане на съответната продажна цена, при стриктно спазване от страна на потребителя на настоящите Общи условия, на всички общоприети в страната търговски практики както и на допълнително посочените съответни изисквания за конкретните стоки. Онлайн магазинът предоставя основна информация за предлаганите продукти, която съдържа описание на основните характеристики и изображение на всяка стока, продажната цена, с включен ДДС, информация за начините за плащане, доставка и изпълнение на договора.

Продавачът се стреми да покаже максимално точно цветовете на всички продукти, но тъй като цветовете, които потребителят вижда на своя монитор зависят и от самия монитор, /от настройките на цветовете, а дори и от ъгъла, под който се наблюдава изображението на монитора/, продавачът не може да гарантира, че монитор на потребителя ще покаже истинските цветове. Уеб сайтът не носи отговорност при невярност на посочената от производителя информация за характеристиките на стоката.

 

Информация за потребител

Потребителят може да прави онлайн покупки само след въвеждане на необходимите за покупка данни – имена на потребителя, телефон за контакт, адрес за доставка и таксуване, електронна поща на потребителя. При попълване на формата за информация, потребителят е длъжен да предостави пълни и верни данни относно самоличността си и другите изискуеми от формата данни. Потребителят гарантира, че данните, които предоставя в процеса на регистрация, са верни и пълни.

Ако потребителят предостави неверни данни уеб сайтът има право да спре незабавно и без предизвестие покупката на съответния потребител.

При възникнал спор кое лице се е обвързало с настоящите Общи условия, за страна по договора за покупко-продажба се счита лицето, което е заплатило цената на заявената за закупуване стока.

Уеб сайтът има право да събира и обработва информация за своите потребители във връзка с обичайната дейност на онлайн магазина, както и за предлагане на нови стоки и услуги. Всеки един потребител с приемането на Общите условия се съгласява и със събирането и обработването на личните му данни за маркетинг цели и се счита за уведомен по смисъла на Закона за защита на личните данни, че личните му данни няма да бъдат разкривани на други лица, освен когато информацията е изискана от оправомощен за това държавен орган при спазване на законоустановената процедура или е получил изрично съгласие от потребителя за това.

 

Покупка

Поръчването на определена стока става чрез натискане на бутона за поръчка желаната стока след като е добавена в кошницата. Това действие представлява волеизявление, което обвързва със силата на договор потребителя и продавача изрично.

При посочен непълен, неверен или грешен адрес или телефонен номер от страна на потребителя при подаване на заявката, се счита, че същата е невалидна и не възниква задължение за нейното изпълнение от страна на уеб сайта.

Заявката поражда действие между страните след проверка на наличността на заявената за покупка стока и след като продавачът се свърже по телефона или посредством e-mail съобщение с потребителя, който от своя страна трябва още веднъж недвусмислено да потвърди направената поръчка.

 

Цени

Всички цени в уеб сайта са посочени в български левове / или равностойноста им в евро/щатски долари за английския вариант/, с включен ДДС, за един брой. При закупуване на по-големи количества е възможно да бъдат договорени по-ниски цени.

При избор заплащане чрез PayPal и кредитна или дебитна карарта, потребителят първо превежда цената на стоката, указана в уеб сайта и след като сумата бъде получена,продавачът изпраща стоката.

С наложен Платеж , като потребителят заплаща цената на избраната от него стока при доставяне на стоката до потребителя.

 

Доставка

До 1 работен ден след потвърждаване на заявката /и след пристигане на сумата в банковата сметка на уеб сайта, ако е избрано заплащане с кредитна или дебитна карта или с paypal/ стоката се изпраща до най-близкия офис на Еконт до адреса на потребителя. Доставката до офис на Speedy в цяла България е безплатна за потребителя. Доставката до офис на Екнот струва по 1лв. за всеки продукт. При избор на доставка до адрес, потребителя доплаща такса в размер на 1.49 лева. Продавачът полага усилия за максимално бързото изпращане на стоката, но не може да гарантира доставянето и в по-кратък срок, тъй като е зависим от бързината на куриерските услуги.

Продавачът има право да предаде стоката на указания за доставка адрес на потребителя или на трето лице, което приема и потвърждава получаването й от името на Клиента и подписва придружаващите я документи.

Ако потребителят не осигури условия за предаване на стоката или не бъде намерен на посочения от него адрес в гореупоменатия срок, продавачът се освобождава от задължението си да достави заявената стока. При изрично изразено желание от страна на потребителя, стоката може да бъде получена и след изтичане на срока за доставка като в този случай поема разходите и по втората доставка. За повторната доставка започва да тече нов срок от 2 работни дни.

 

Отказ

Потребителят има право да откаже заявената от него стока, ако:

   1. Стоката очевидно не съответства на заявената за покупка от потребителя и това може да се установи чрез обикновения й преглед.

   2. Стоката е била повредена при транспортирането. В този случай потребителят трябва да се обърне към куриера, който е длъжен да състави протокол за увреждане на пратката .

   3. Цената не съответства на дължимата цена.

Потребителят има право, без да дължи обезщетение или неустойка да се откаже от сключения договор в срок от 7 работни дни, считано от датата на получаване на стоката.

Ако потребителят се откаже в указания седемдневен срок, следва да уведоми продавача и да върне стоката в нейната оригинална опаковка, с оригиналните етикети, без индикации, че стоката е била употребявана, без да е повредена или третирана по какъвто и да било начин. В този случай продавача възстановява на потребителя заплатената от него цена не по-късно от 30 дни, считано от датата, на която потребителят е упражнил правото си на отказ от сключения договор.

 

Права и задължения на страните

Продавачът е длъжен да достави в срок заявената стока в нейната ненарушена цялост и да прехвърли собствеността на стоката. Продавачът не носи отговорност при невярност на посочената от производителя информация за характеристиките на стоката.

Продавачът има право да изпраща на регистрираните на уеб сайта потребители незаявени предварително търговски съобщения до потребителите, за да направи запитвания, да провежда анкети или да им предложи реклами и информация на свои стоки и услуги.

Потребителят е длъжен да полага всички грижи, които се налагат, с цел опазване на паролата си, да не предоставя на никого потребителското си име и парола, а в случай на неправомерен достъп до профила му или при вероятност от такъв достъп, незабавно да уведоми уеб сайта.  Също така да не подава фиктивни или невалидни заявки, да посочи точен адрес за доставка, e-mail адрес за кореспонденция и телефон за връзка, а при направена валидна поръчка да плати цената на заявената стока.

Потребителят също така е длъжен да не се намесва в правилното действие на онлайн  системата на магазина, да не предприема действия, които водят до блокиране и отказ на услугите на уеб сайта, а също така и да не осуетява идентификацията на други потребители на магазина или правото им да ползват магазина.

Ако потребителят на онлайн магазина не спазва гореописаните задължения, уеб сайтът има право без предварително предупреждение да прекрати достъпа му до потребителския профил, а също и да предяви иск за пропуснати ползи и нанесени вреди, в резултат от неправомерните действия на потребителя.

 

Промени в Общите условия

Настоящите общи условия могат да бъдат променяни едностранно от уеб сайта. Изменените общи условия ще бъдат достъпни чрез сложената на видно място на сайта препратка (линк). Промените в Общите условия не засягат отношенията между потребителя и уеб сайта, възникнали във връзка с валидно подадена преди промените на общите условия заявка за покупка на стоки.

Настоящите общите условия за ползване са съобразени с Българското Търговско право, със Закона за защита на потребителите, Закона за защита на личните данни. За въпросите, неуредените от настоящите Общи условия, се прилагат действащото законодателство на Република България.